business-compressor

Търговски дружества

14.06.2017 / ПРАВЕН УЕБСАЙТ

business-compressor

Търговско дружество, съгласно Търговския закон (ТЗ), е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В предвидените от закона случаи дружество може да се учреди и от едно лице - ЕООД и ЕАД.

В публикацията ви представяме кратка характеристика на търговските дружества, уредени в ТЗ:

- Събирателно дружество (СД)

- Командитно дружество (КД)

- Дружество с ограничена отговорност (ООД)

- Акционерно дружество (АД)

- Командитно дружество с акции (КДА)

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (СД)

Събирателно дружество се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Събирателното дружество е персонално дружество - изисква се лично участие на съдружниците. Те могат да са физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството.

Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице. Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците.

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО (КД)

Командитно дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Командитното дружество е персонално дружество.

Съдружниците могат да са физически и юридически лица. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. За командитното дружество намират съответно приложение правилата за събирателното дружество, доколкото в Търговския закон не е предвидено друго.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД)

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече физически или юридически лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване и се състои от дружествените дялове. Законът предвижда минимален изискуем капитал в размер на 2 лева.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.
Органите за управление на Дружество с ограничена отговорност са: Общо събрание на съдружниците и Управител/Управители.
Еднолично дружество с ограничена отговорност се образува от едно физическо или юридическо лице, което е Едноличен собственик на капитала и решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД)

Акционерно дружество може да се учреди от едно или повече физически или юридически лица.
Акционерното дружество е капиталово дружество.
Капиталът на АД е разделен на акции. Законът предвижда минимален изискуем капитал в размер на 50 000 лева. Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им, а поименните акции - с джиро и вписване в книгата на поименните акционери.

Акционерното дружество отговаря към кредиторите с имуществото си.
Органи на управление на Акционерно дружество са:
- при Едностепенна система - Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите и
- при Двустепенна система - Надзорен съвет и Управителен съвет.
Еднолично Акционерно дружество се образува от едно лице, което е Едноличен собственик на капитала и решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ (КДА)

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3.  Съдружници в командитното дружество могат да са физически и юридически лица. В това дружество има неограничено и ограничено отговорни съдружници. За Командитното дружество с акции се прилагат съответно правилата за Акционерното дружество, доколкото в Търговския закон не е предвидено друго.

Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в закона органи за управление на Акционерното дружество по едностепенната система, т.е. Съвет на директорите. Той се състои от неограничено отговорните съдружници.  В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници участвуват само със съвещателен глас. Както при Акционерното дружество, законът предвижда минимален изискуем капитал в размер на 50 000 лева.

5 ВАЖНИ СТЪПКИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМА - ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ