Общи условия за публикуване на реклами в Правен уебсайт

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Лайф енд травъл - Изпълнител, от една страна, и рекламодателите, от друга страна, във връзка с публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Лайф енд травъл.

2. Рекламата в сайтове и издания от групата на Лайф енд травъл се осъществява чрез:
2.1. Създаване, включване и поддържане на страница на рекламодателя в онлайн Каталог;
2.2. Публикуване на рекламен банер, линк или клип;
2.3. Публикуване във фейсбук страници,
2.4. Публикуване в YouTube,
2.5. Публикуване в онлайн списания и каталози и
2.6. Публикации в сайтове от групата на Лайф енд травъл.

3. Включване на страница в Каталог е създаване на възможност за достъп до страницата в сайта за определен срок, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

4. Страницата се оформя безплатно по определен от Изпълнителя дизайн и предоставени от Рекламодателя материали, текстове, снимки и видеоклипове.

5. Преди включване на страницата в Каталог, Рекламодателят проверява информацията в страницата си и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

6. Рекламен банер се разполага на определени за това позиции в страници на сайта, за определен период, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

7. Публикуването на рекламен банер, линк или видеоклип в сайт или издание от групата на Лайф енд травъл се извършва до 5 работни дни след като Рекламодателят предостави банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

Видеоклип се публикува в You tube канал от групата на Лайф енд травъл, а линк към видеоклипа се споделя в сайт.

На всеки два месеца от предплатения период, Рекламодателят има право на промяна на дизайна на банера.

8. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

9. Линкове към страница в Каталог, към уеб адрес, посочен от рекламодателя или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

10. Със закупуване на годишен абонамент за страница в Каталог и закупуване на годишен абонамент за рекламен банер, Рекламодателят придобива статут на Привилегирован партньор и има право на всички предимства, произтичащи от този статут.

11. Рекламодателят заплаща дължимата за реклама цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

12. Изпълнителят може да публикува безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, електронни издания, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Лайф енд травъл.

13. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Рекламодателя на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

14. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

15. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

16. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 14 и т. 15.

17. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с изготвяне на реклами.

18. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Рекламодателя данни. Отговорност за данните носи Рекламодателят, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

19. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството на предоставените от рекламодателя материали и/или рекламни банери. Рекламното съдържание, видът и качеството са отговорност на Рекламодателя.

20. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Рекламодателят, който ги е предоставил.

21. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

22. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Лайф енд травъл.

23. Рекламата се прекратява:
23.1. С изтичане на срока;
23.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Рекламодателя. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;
23.3. В случаите по т.24.

24. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо рекламата да бъде спряна.

25. При предсрочно прекратяване на реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Рекламодателят дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Рекламодателя остатъка от платената от него сума за рекламата.

26. Когато във връзка с реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Рекламодателя сума по т. 25 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

27. Когато във връзка с реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Рекламодателят е длъжен да ги възстанови.

28. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща - lifeandtravel@abv.bg.

29. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами. Актуални са Общите условия публикувани на уеб адрес на сайт от групата на Лайф енд травъл.

Пишете ни и ще Ви изпратим специална оферта  ПИШЕТЕ НИ