ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВЕН УЕБСАЙТ

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Правен уебсайт /Praven website/ и публикуваната в него информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Правен уебсайт обхваща всички интернет страници, услуги и каталози, намиращи се на домейна www.praven.website.

3. С посещаването на www.praven.website или ползването на публикувана в Правен уебсайт информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Информацията, публикувана в Правен уебсайт представлява обща информация за действащото българско законодателство и по никакъв начин не съставлява правен съвет или консултация по конкретен правен казус и не следва да се приема като такава.

5. Оказване на професионална правна помощ по конкретен казус изисква детайлно изучаване на конкретните обстоятелства по случая. Тази услуга не се предлага от Правен уебсайт.

При необходимост от конкретна помощ се обърнете към професионалист в съответната област!

6. Всеки потребител може да отправя въпроси по конкретна правна тема, на които Правен уебсайт ще отговаря при възможност, чрез публикации по темата, поместени на сайта.

Публикациите няма да съдържат лични данни и няма да съставляват правен съвет или консултация по конкретен казус, а ще предоставят информация относно общата регламентация на въпроса, съгласно действащото законодателство.

7. Зададен въпрос от потребител по никакъв начин не задължава Правен уебсайт да отговаря лично, да публикува статия, съдържаща отговор на въпроса, да дава безплатни или платени правни съвети по конкретен казус, нито да оказва правна помощ.

8. Правен уебсайт не осъществява връзка и не носи отговорност за качествата на продукти и за дейността на специалисти, фирми и други лица, препоръчани/рекламирани в сайта.

При необходимост, можете да се свържете със специалист, фирма и други лица, на посочени от тях телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

9. Правен уебсайт е електронно издание - част от групата на Cinderella.bg.

10. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

11. Правен уебсайт гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

12. Правен уебсайт гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

13. Правен уебсайт не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на Правен уебсайт или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

14. Правен уебсайт не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които Правен уебсайт препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

15. Правен уебсайт полага необходимата грижа за своевременно актуализиране на съдържащата се в Правен уебсайт информация, съобразно настъпилите промени в българското законодателство. Правен уебсайт не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална във всеки момент.

16. Правен уебсайт полага необходимата грижа да публикува възможно най-обширна и важна информация по темите, но не гарантира публикуване на информация по всички важни и обществено значими въпроси, нито всеобхватност и изчерпателност на темите.

17. Правен уебсайт си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

18. Цялото съдържание на Правен уебсайт е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени.

В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

19. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Правен уебсайт, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

20. Забраната по т. 19 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в Правен уебсайт, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва във Facebook или Twitter чрез препращане до уеб адреса, YouTube канала или Facebook страницата на Правен уебсайт.

21. Забраната по т. 19 не се отнася за нормативните актове, публикувани в Правен уебсайт, които, съгласно чл. 4 от Закона за авторското право и сродните му права, не са обект на авторско право.

22. Цитирането на информация, публикувана в Правен уебсайт или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Правен уебсайт.

23. Авторските права върху публикации в Правен уебсайт с посочен автор, принадлежат на лицето, посочено като техен автор. В тези случаи Правен уебсайт не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикация или части от нея. Отговорност носи авторът на публикацията.

24. Правен уебсайт може да издава и изпраща периодично, по електронен път, безплатни електронни издания на потребители, които са заявили изрично желание за това чрез абониране.

25. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на Правен уебсайт, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg на посочените от тях електронни адреси (имейли).

26. Всеки потребител, абониран за издания от групата на Cinderella.bg може да се откаже от тяхното получаване, по всяко време, чрез отписване. В този случай абонатът автоматично се изключва от списъка с абонати.

27. Правен уебсайт си запазва правото да изключва потребители от списъка на абонатите си, както и да преустанови изготвянето и изпращането на бюлетин, списание, каталози и други издания.

28. Правен уебсайт използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

29. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

30. По отношение на приемане и публикуване на реклами в Правен уебсайт се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg.

31. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

32. Правен уебсайт си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Правен уебсайт.