zadaljenia-na-firmite-bez-deinost-compressor

Задължения на фирмите без дейност

Фирмите няма да подават декларации в Търговския регистър всяка година, а еднократно

 

22.02.2018, актуализирана - 26.01.2020 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

Какви законодателни промени бяха направени през 2019 година, касаещи фирмите без дейност

Тези промени са част от предприетите мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Промените не предвиждат цялостно отпадане на задълженията за деклариране, затова вижте какви документи трябва да подготвите и в какъв срок сте задължени да ги подадете.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Доскоро всички предприятия, които не осъществяват дейност бяха задължени за подават нулеви финансови отчети и да заплащат такса за публикуването им в Търговския регистър.

С промените в Закона за счетоводството (ЗСч), влезли в сила от 1.01.2018 година отпадна това задължение, както и таксата за публикуване.

Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това с Декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2019 г.) беше прието изменение в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Съгласно изменението, задължението за публикуване на годишен финансов отчет, консолидиран годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността  в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се прилага за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

С последните изменения се предвижда, предприяятията, които не са осъществявали дейност да не подават декларация всяка година, а да декларират обстоятелството еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Декларацията по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

Съгласно § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, еднократното подаване на декларация от предприятия, които не са осъществявали дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г.

Министърът на финансите е утвърдил образец на декларация. и тя вече е публикувана в страницата на Търговския регистър. Можете да я намерите в Документи, Бланки.

За публикуване на Декларация по чл. 38, ал. 9, точка 2 от Закона за счетоводството не се дължат такси.

Декларацията можете да подадете лично или по Интернет.

Ако искате да подадете декларацията по Интернет ще Ви е необходим електронен подпис.

 

 

За предишната финансова година от Агенцията по вписванията бяха уточнили, че Декларацията по чл. 38, ал. 9, точка 2 от Закона за счетоводството се представя за обявяване със заявление - приложение Г3.
Към заявлението трябва да се приложат:
- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч по образец и
- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Когато Декларацията се подава от адвокат, към заявлението трябва да се приложи пълномощно.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ ПРЕД НСИ

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларация до НСИ се попълва от:

♦ всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността,

♦ както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2019 година.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, могат да декларират това обстоятелство, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 април 2020 година.

Декларацията може да се подаде по 3 начина:

♦ в Информационната система на НСИ;

♦ чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;

♦ чрез формуляри на хартиен носител - в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

 

Изтеглете Декларация (Приложение№ 11), с която се декларира пред НСИ, че предприятието не е осъществявало дейност през 2019 година - ТУК>

КОГА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО? - ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ