zadaljenia-na-firmite-bez-deinost-compressor

Задължения на фирмите без дейност

22.02.2018, актуализирана - 5.04.2019 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

Вижте какви законодателни промени бяха направени в края на 2017 година, касаещи фирмите без дейност...

zadaljenia-na-firmite-bez-deinost-compressor

Тези промени са част от предприетите мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Промените не предвиждат цялостно отпадане на задълженията за деклариране, затова вижте какви документи трябва да подготвите и в какъв срок сте задължени да ги подадете.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Доскоро всички предприятия, които не осъществяват дейност бяха задължени за подават нулеви финансови отчети и да заплащат такса за публикуването им в Търговския регистър.

С промените в Закона за счетоводството (ЗСч), влезли в сила от 1.01.2018 година отпада това задължение, както и таксата за публикуване.

Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период (2017 година) декларират това с Декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март 2019 година.

Съгласно чл. 38, ал. 9, точка 2 от Закона за счетоводството, за публикуване на декларацията не се дължат такси.

Декларацията можете да подадете лично или по Интернет.

Ако искате да подадете декларацията по Интернет ще Ви е необходим електронен подпис. От Агенцията по вписванията уточняват, че Декларацията по чл. 38, ал. 9, точка 2 от Закона за счетоводството за 2017 година можете да представите за обявяване със заявление - приложение Г3.
Към заявлението трябва да се приложат:
- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в свободен текст и
- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Когато Декларацията се подава от адвокат, към заявлението трябва да се приложи пълномощно.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ ПРЕД НСИ

Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2018 година, по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), не подават Годишен отчет за дейността (ГОД).

Редът, сроковете и формулярите, които се подават са определени в съвместна Заповед, подписана от ръководителите на  Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП), издадена в края на 2017 година.

Съгласно заповедта "Предприятията, които не са осъществявали дейност, по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ Декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2018 година. Според данни от сайта на НСИ, срокът е до 30 април 2019 година.

Декларацията може да се подаде по 3 начина:

♦ в Информационната система на НСИ;

♦ чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;

♦ чрез формуляри на хартиен носител - в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

 

Изтеглете Декларация (Приложение№ 11), с която се декларира пред НСИ, че предприятието не е осъществявало дейност през 2018 година - ТУК>

КОГА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО? - ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ