family-sitting-on-patio-smiling_ryvgcfcbj-compressor

Лични и семейни отношения

Тук ще публикуваме статии за родство, определяне на степените на родство по права и съребрена линия, наследяване по закон и завещание, настойничество и попечителство, родителски права и задължения, осиновяване, сключване на брак и отношения между съпрузите, прекратяване на брака и последици, право на издръжка и др. Вижте законите: Закон за лицата и семейството, Семеен кодекс, Закон за наследството.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ