old-letters-436501_1280-compressor

Наследяване

16.05.2018 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

Правилата за наследяване по закон и по завещание са уредени в Закона за наследството.

old-letters-436501_1280-compressor

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН

Към наследяване по закон се преминава, ако няма оставено валидно завещание, или ако има, но не е завещано цялото имущество.

КОЙ НАСЛЕДЯВА?

Когато наследодателят не се е разпоредил чрез завещание кой ще го наследи, след смъртта му, това се определя от правилата на закона.

Съгласно Закона за наследството, кой наследява по закон се определя към момента на смъртта на наследодателя.

Законодателят е определил, че към наследяване по закон се призовават най-близките роднини на наследодателя.

Всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. В ІV ред по-близкият по степен и низходящият по степен изключват по-далечният по степен.

Най-близките роднини на починалия наследяват в следния ред:

І ред - децата на починалия и техните низходящи (внуци, правнуци и т.н.);

ІІ ред - родители на починалия (майка и баща);

ІІІ ред - братята и сестрите на починалия и техните низходящи по право на заместване (деца, внуци и т.н.) и роднините по права възходяща линия от втора и по-горна степен (баби, дядовци, прабаби, прадядовци);

ІV ред - роднините  на починалия по съребрена линия до VI степен включително (по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен).

КАК И КАКВА ЧАСТ НАСЛЕДЯВА СЪПРУГЪТ?

Съпругът на починалия наследява по специални правила. Той не е включен в редовете наследници, а наследява заедно с този ред наследници (І, ІІ и ІІІ ред), които са призовани към наследяване. Ако няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

ПРАВО НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ

Законът за наследството предвижда, че завещателят може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество, но завещателните разпореждания във всички случаи не могат да накърняват запазената част (чл. 14 ЗН).

Част от наследниците по закон имат право на „запазена част” от наследяемото имущество. Това са: децата на починалия и техните низходящи, родителите на починалия, както и преживелият съпруг.

Останалите наследници по закон нямат право на запазена част.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ

Наследяването по завещание е подробно регламентирано в Закона за наследството.

Всяко лице, което е навършило 18 години, не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя. То може да е саморъчно или нотариално.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ