ПУБЛИКУВАЙТЕ СТАТИЯ В PRAVEN WEBSITE

Напишете статия и я изпратете на нашия имейл, ако:

Подкрепяте идеята на Praven website че знанието често е в основата на успеха. Понякога от първата крачка към успеха ни дели само липсата на достатъчно информация!

Притежавате подходящи знания и искате да пишете. Всеки ден някой добавя полезна информация в Интернет. Всеки от нас притежава знания, които са полезни и ценни за другите.

Искате да споделите безвъзмездно знания. Ние получихме информация, безвъзмездно споделена в Интернет! Затова решихме да дадем безвъзмездно. Ако и Вие искате - ще публикуваме Ваша статия!

Общи условия за безплатно публикуване на статии в Praven website

1. Настоящите Общи условия за безплатно публикуване на статии в Praven website уреждат отношенията между "Лайф енд травъл" ЕООД, от една страна, и автори, от друга страна, във връзка с безплатно публикуване на статии в Praven website.

2. Тези общи условия не се отнасят за:
2.1. Публикуване на статии от автор, намиращ се в трудовоправни отношения с "Лайф енд травъл" ЕООД;
2.2. Публикуване на платени публикации по реда на Общите условия за публикуване на реклами в Praven website.

3. Всеки, който иска да подкрепи идеята на Praven website за правото на информираност на българските граждани и има подходящи знания, които иска безвъзмездно да сподели с аудиторията на Praven website, може да изпрати своя статия за безплатно публикуване в сайта.

4. С изпращането на статията на електронния адрес на Praven website, лицето се съгласява статията да бъде безплатно публикувана в подходящо време и на подходящо място в Praven website и името му да бъде посочено като автор на статията.

5. Предоставените за публикуване статии трябва да са лично написани от автора и изпратени от неговия електронен адрес на електронния адрес на Praven website -  pravenwebsite@gmail.com

6. Предоставените за публикуване статии трябва да имат уникално съдържание и да не са публикувани в социална мрежа, блог, сайт или друго място в интернет.

7. В писмото с което изпраща статията, авторът задължително посочва:
- имената си;
- електронен адрес (e-mail) и телефон за връзка;
- обстоятелства, доказващи качеството му на специалист/ студент в дадената област (например: образование, квалификация, заемана длъжност, изучавана специалност и други);
- кога е написана статията, актуална ли е и дали авторът ще я актуализира, когато това се наложи в бъдеще.

8. Статиите трябва да са на тема относима към един от разделите в Praven website:
- Бизнес;
- Собственост. Договори;

- Данъци. Счетоводство;

- Трудови права. Държавна служба. Осигуряване. Пенсии;
- Лични и семейни отношения;
- Образование, университети, курсове;
- Здравеопазване;

- Туризъм;

- Строителство. Архитектура;

- Банки. Финанси;
- Граждани на Република България. Чужденци;
- Държавни органи;
- Местни органи. Области. Общини;

- Съдебна система. Защита на права в съда;
- Европейски съюз.

9. При публикуване на статията, Praven website посочва името на автора. Лицето изпратило статията и посочено като автор, носи отговорност при възникнали спорове с авторски права относно статията или части от нея.

10. След публикуване на статията в Praven website, авторът има право да предоставя статията за публикуване на трети лица, като е длъжен да уведоми предварително за това Praven website.

11. Praven website има право да не публикува получени статии, както и да определя подходящото време и място за публикуване в сайта, като няма задължение да уведомява за това автора на статията.

12. Praven website може да извършва редакции на получените статии преди публикуване, като уведомява за това автора на статията и/или му дава възможност той да извърши актуализацията/редакцията на статията.

13. Praven website си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия, публикувани на уеб адреса на Praven website.