ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., в сила от 1 януари 2001 г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 5 април 2016г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.

Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.

(2) Кадастърът обхваща и:

 1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;

 2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;

 3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

 4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните по ал. 1 и ал. 2, т. 1 - 3 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Картата, върху която са отразени и специализирани данни по чл. 32, ал. 1, е специализирана карта.

(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.

(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението - Национална база данни "Население", търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи по ал. 1, както и за обмена на данни между тях и специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и по ал. 2 и предоставянето на данни от Регистъра на населението - Национална база данни "Население", се осъществяват безвъзмездно.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастърът и имотният регистър са публични. Кадастралната карта и кадастралните регистри са собственост на държавата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За предоставяне на услуги от кадастъра и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 54а.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез трансфер от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, със средства на общините от собствени приходи, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез трансфер от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, по международни програми, проекти и споразумения.

 

Част втора.
КАДАСТЪР

Глава първа.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)

Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За извършване на административното обслужване службите по геодезия, картография и кадастър създават структурни подразделения в седалищата на районните съдилища и в други населени места.

Чл. 11. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър се ръководи от изпълнителен директор, а службата по геодезия, картография и кадастър - от началник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да предоставя на началниците на службите по геодезия, картография и кадастър свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:

 1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

 2. има най-малко 5 години стаж по специалността;

 3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

 1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;

 2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;

 3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;

 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

 5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите и на документи и данни към тях, който се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

 6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

 7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява поддържането на квалификацията на служителите;

 8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

 9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;

 10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията;

 11. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) води регистър на създадените специализирани карти и регистри;

 12. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) съставя и поддържа баланси на територията.

 13. (нова - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) организира дейността по признаване на професионалната квалификация за регулираната професия "инженер в геодезията, картографията и кадастъра".

Чл. 13. (1) (В сила от 25.04.2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., предишен текст на чл. 13, доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с този закон или устройствения правилник.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън определените им райони по график, определен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 14. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е длъжен да се легитимира.

Чл. 15. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на службите по геодезия, картография и кадастър се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)

Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон или придобили правоспособност по реда на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги в областта на кадастъра от граждани на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария се прилагат част втора на Закона за признаване на професионални квалификации и Законът за дейностите по предоставяне на услуги.

Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

 1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) физическо лице, което е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и:

а) има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8 се извършва без провеждане на процедурата по чл. 18, когато физическото или юридическото лице е придобило правоспособност за извършване на дейности по кадастър по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на правоспособността, придобита по реда на този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.

Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в съответствие с нормативните изисквания;

 2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

 3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността се загубва:

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

 2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;

 3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;

 4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от една до три години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистър.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и картография и условията и редът за признаване на професионална квалификация за регулираната професия "инженер в геодезията, картографията и кадастъра" се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.

 

Глава трета.
КАДАСТЪР. СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ. ЗОНИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 от 2014 Г.)

Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:

 1. поземлен имот;

 2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

 3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.

(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.

(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.

Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.

(2) Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.

(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Всеки поземлен имот, сграда, съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, и самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура получават идентификатор.

(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Идентификаторът се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение, както и условията и редът за ползването им се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 27. (1) Основни кадастрални данни са:

 1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за поземлен имот: идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес;

 2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;

 3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес;

 4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните по ал. 1, данните за геодезическата основа, както и данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Редът за определяне на адресите на недвижимите имоти се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При въвеждане на кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им.

Чл. 29. (1) Кадастралната карта съдържа:

 1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

 2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;

 3. сградите и идентификаторите им;

 4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 31;

 5. точките от геодезическата основа;

 6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и идентификаторите им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура.

Чл. 30. (1) Водят се кадастрални регистри на:

 1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;

 2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) точките от геодезическата основа;

 3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) границите на административно-териториалните единици;

 4. идентификаторите и промените им.

(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа:

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот, на сграда и на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

 2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1 - 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;

 3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 - 4 за другите вещни права върху недвижимия имот;

 4. номера на партидата на имота в имотния регистър;

 5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) източниците на данните по т. 2 и 3.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) В кадастъра се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. За зоните на ограничения се води регистър.

(2) Данните за зоните на ограничения по ал. 1 се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на глава шеста. Органите и лицата, които предоставят данните за зоните на ограничения носят отговорност за актуалността и точността им.

(3) Органите и лицата, които създават и поддържат данни за зони на ограничения, ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите по ред, определен с наредбата по чл. 31.

(4) Други органи и лица могат да предоставят данните по ал. 1 след съгласуването им за актуалност и точност от органите и лицата по ал. 3.

(5) Зоните на ограничения получават уникален номер за територията на страната, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(6) Данните за зоните на ограничения се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограничения са част от данните в информационните системи на кадастъра и имотния регистър.

 

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 от 2014 Г.)

Чл. 32. (1) Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции:

 1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:

а) недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;

б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните обекти в сгради;

в) трайни насаждения;

г) водни течения и водни площи;

д) природните богатства в земните недра;

е) релефа на земната повърхност;

ж) (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) други обекти, определени в нормативен акт;

 1. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1;

 2. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) възлагат изработването и организират приемането на специализирани карти и регистри.

(2) Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастъра.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия, назначена със заповед на възложителя, в състав: председател - представител на възложителя, и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация и на други заинтересовани лица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Копие от приетите специализирани карти и регистри се предава на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата съгласно чл. 12, т. 5. Информацията за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните карти и регистри може да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При предоставяне от органите или лицата по ал. 1 на услуги от специализирани карти и регистри, създадени въз основа на данни от кадастъра, преди предоставянето им се заплаща такса относно кадастралните данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в размер, определен с тарифата по чл. 8, ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Настъпилите промени в кадастралната карта по чл. 51 се отразяват в специализираните карти.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните информационни системи, които използват кадастрални данни, задължително поддържат връзка с информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) За отразяване на елементи на техническата инфраструктура, водни площи и течения, озеленени площи и други обекти на благоустройството в урбанизирана територия, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.

(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1.

(3) Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти за устройствено планиране се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството. Разгласяването чрез два централни всекидневника и обявяването на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството се извършват в 5-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план и карти, и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се създават и по искане на собственика на имота, за негова сметка.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) Производството по чл. 35а се открива със заповед на:

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите;

 2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато искането е за недвижими имоти, намиращи се в район, за който има издадена заповед по чл. 35, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 съдържа местонахождението и границите на имотите, правоспособното лице, на което се възлага изработването, и срока за означаване на границите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти, се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35.

Чл. 36. Областният управител и кметът на общината са длъжни:

 1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 35, ал. 1;

 2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, данни за недвижимите имоти от съответните регистри.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Органите по приходите към общинските администрации при поискване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър са длъжни да предоставят на службите по геодезия, картография и кадастър данни за недвижимите имоти и за собствениците им, съдържащи се в съхраняваните от тях регистри.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице, за нуждите на кадастъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по вписванията предоставят наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

 1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

 2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

 3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

 4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случай на повреждане или унищожаване на знаците по ал. 1, т. 4 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен незабавно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър. Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър 7 дни преди започване на работите. Знакът се възстановява за сметка на лицето по ред, определен в наредбата по чл. 31.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За изпълнението на съответните задължения по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се издава удостоверителен документ от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За поставяне на геодезически знаци и измерване служителят от службата по геодезия, картография и кадастър, съответно лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, има право:

 1. да преминава през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак след уведомяване на собственика;

 2. да извършва измервания;

 3. да поставя временни геодезически знаци в поземлените имоти или върху сградите;

 4. след уведомяване на собственика на недвижимия имот да постави постоянни геодезически знаци в поземления имот или върху сградите.

(2) За извършване на геодезическа дейност върху недвижим имот, свързан с отбраната и сигурността, както и за поставяне на геодезически знаци върху него е необходимо разрешение от ръководителя на съответното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, е длъжно да удостовери правото си да извършва действията по ал. 1, както и правото си да изисква представяне на актовете и предоставяне на данните по чл. 38, ал. 1, т. 3.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра са за сметка на задължените лица в случаите на:

 1. неизпълнение на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3;

 2. липсващи или неточно отразени данни за имотите, които съществуват в източниците по чл. 41.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които:

 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;

 2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) са набрани чрез геодезически измервания и изчисления;

 3. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от:

 1. регистрите към картите и плановете;

 2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3;

 3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистрите на общинската и държавната собственост.

 4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

 5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистрите на органите по приходите към общинските администрации;

 6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистър на населението - национална база данни "Население";

 7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) службите по вписванията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 партиди по чл. 65, ал. 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При липса на данни в цифров вид за вписаните актове Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 се установи дублиране на права за собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 41а, изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 границите се означават само в териториите, посочени в заповедта за откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически измервания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изпълнението на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 се отразява от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За създаване и поддържане на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа на геодезическите измервания.

(2) Геодезическите координати в кадастъра се определят в единна координатна система.

Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:

 1. държавната граница - от международни договори;

 2. границите на административно-териториалните единици - при условията и по реда, установени от Закона за административно-териториално устройство на Република България;

 3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) землищните граници при създаване на нови населени места или при промяна на съществуващите - от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове: представители на съответните общински администрации, представители на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър;

 4. границите на територии с еднакво трайно предназначение - при условията и по реда, установени със закон, с друг нормативен акт или с одобрен устройствен план;

 5. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) границите на поземлените имоти след анализиране на данните:

а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;

б) (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква "а";

в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от работните материали, изработени по време на определяне на границите;

г) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от одобрена кадастрална карта;

д) (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1;

 1. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) очертанията на сгради и съоръжения:

а) от съществуващото на място състояние;

б) от одобрена кадастрална карта;

в) от планове и карти по чл. 41, ал. 1, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите съгласно наредбата по чл. 31.

(3) Споровете за граници на поземлени имоти и на териториални единици се решават по съдебен ред.

(4) Границите на поземлените имоти и землищните граници се означават на място по ред, определен с наредбата по чл. 31.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Очертанията на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, а при липса на достатъчно данни в тях и чрез описание на място.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Схемите по чл. 29, ал. 2 се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.

(2) Предложенията по ал. 1 се разглеждат от комисия по чл. 47, ал. 1.

(3) Решенията на комисията по ал. 2 се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, преди приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, кадастрална карта и кадастрални регистри на района се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приемателната комисия се насрочва в срок до 30 дни от представяне на нормативно определените материали и документи.

Чл. 46. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред службата по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Възраженията се разглеждат от комисия в състав: председател - началникът на службата по геодезия, картография и кадастър, и членове: представител на службата по геодезия, картография и кадастър, представители на общинската и областната администрация и представители на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по горите и на други заинтересувани ведомства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър определя със заповед поименния състав на комисиите по общини.

(3) Председателят организира работата на комисията.

Чл. 48. (1) Комисията се произнася с мотивирани решения по възраженията в 30-дневен срок след изтичането на срока по чл. 46, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Измененията в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти в съответствие с решенията по ал. 1 се извършват от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2 в срок до 45 дни.

(3) Изпълнението на задълженията по ал. 2 се приема по реда на чл. 45.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма подадени жалби.

(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието за влезли в сила кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Те могат да правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) Комисията по чл. 47, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната карта и в кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се извършват от лицето по чл. 35б, ал. 2 в 14-дневен срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемането на възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването пред административния съд по местонахождението на имота.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 - 4 се прилага съответно разпоредбата на чл. 49, ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека, се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици-проекти в случаите на чл. 52, ал. 1, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) За изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3 за един или група имоти, се издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри от:

 1. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър - в случаите по чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал. 1, т. 2;

 2. началника на службата по геодезия, картография и кадастър - в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 1.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава шеста.
ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:

 1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;

 2. непълноти или грешки.

(2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

(3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.

(5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър.

(6) При промяна на граници на поземлени имоти и очертания на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.

(7) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите на:

 1. делба;

 2. отчуждаване на част от поземлен имот, както и индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от Закона за устройство на територията;

 3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици;

 4. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;

 5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) член 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на нотариален акт за поземлен имот с възстановено право на собственост;

 6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;

 7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост или друго вещно право.

(2) Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:

 1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;

 2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;

 3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.

(2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

(3) За измененията по ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при:

 1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;

 2. разделяне, съединяване или промяна на граници или очертания между съседни имоти, собственост на едно и също лице;

 3. нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;

 4. повторно определяне на координатите на граничните точки на поземлен имот при условия, определени с наредбата по чл. 31.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред.

(3) Не се смята за непълнота или грешка в кадастралната карта разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по-малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.

(5) В случаите на чл. 51, ал. 4 измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти се одобряват със заповед на изпълнителния директор, която се обявява на заинтересованите лица по реда на чл. 35, ал. 3.

(6) Заповедите по ал. 4 и 5 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Съдилищата предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота заверено копие от влязло в сила решение по чл. 43, ал. 3 или решение по чл. 54, ал. 2 в 30-дневен срок от влизането им в сила. Собственикът предоставя скица-проект за определяне на границите на службата по геодезия, картография и кадастър, изработена от правоспособно лице.

(2) Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на ограничения при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.

(3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по ал. 2 и данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.

(4) Ведомствата и общините предоставят в 7-дневен срок на службата по геодезия, картография и кадастър измененията в основните кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 и 3.

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато с административен акт или съдебно решение се отмени извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, службата по геодезия, картография и кадастър възстановява данните в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в състоянието им преди изменението по чл. 53а без издаване на заповед.

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените по тази глава изменения чрез информационната система по чл. 7, ал. 1.

 

Глава седма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.

(2) Официалните документи са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали.

(3) Официалните документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от оправомощени от него служители за територията на цялата страна.

(4) Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.

(5) Скиците и схемите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(6) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се ползват само от лицето, на което е предоставена услугата, еднократно и в една процедура.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по-нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) За копиране по смисъла на ал. 2 се смята и преработването в цифров вид на картите, регистрите и данните на кадастъра.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за предоставяне на услугите, както и видът, форматът и съдържанието им се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието и изискванията за съставянето на балансите по чл. 12, т. 12, както и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно за ползване кадастрални данни на ведомства и общини за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон, с изключение на случаите по ал. 4. Предоставянето на данните се извършва чрез информационната система на кадастъра.

(4) Ведомствата и общините при предоставяне на административни услуги с данни от кадастъра заплащат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър таксите, определени в тарифата по чл. 8, ал. 2.

(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.

 

Част трета.
ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Глава седма "а".
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (НОВА - ДВ, БР. 36 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 г.)

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) Създава се Агенция по вписванията като изпълнителна агенция към министъра на правосъдието, която е юридическо лице със седалище София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища.

(2) Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по вписванията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) Агенцията по вписванията:

 1. организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър;

 2. осигурява връзката между имотния регистър и други регистри;

 3. осигурява развитието и техническото усъвършенстване на имотния регистър;

 4. създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;

 5. осигурява повишаването на квалификацията на служителите;

 6. е администратор на приходите от таксите и глобите, събирани по този закон;

 7. изпълнява и други функции, предвидени с устройствения правилник.

(2) Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен съд:

 1. извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията;

 2. подготвя и предава на Агенцията по вписванията информацията по ал. 1, т. 4;

 3. прави справки и издава удостоверения за вписванията;

 4. изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3.

Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) Агенцията по вписванията се ръководи от изпълнителен директор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 10.05.2005 г.)

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по вписванията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието.

Чл. 58д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Агенцията по вписванията предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информацията по чл. 143з, ал. 1, т. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя до 30 април на следващата календарна година по реда на чл. 143з, ал. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Глава осма.
ПАРТИДА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. ПАРТИДНО ДЕЛО

Чл. 59. (1) Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните пет части:

 1. част "А" - за имота;

 2. част "Б" - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост;

 3. част "В" - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридическите факти и обстоятелствата, подлежащи на вписване, освен тези по т. 4 и 5;

 4. част "Г" - за ипотеките;

 5. част "Д" - за възбраните.

(2) Подлежащият на вписване акт се вписва в частта на партидата, за която се отнася.

(3) Министърът на правосъдието одобрява образец на партидата.

Чл. 60. В част "А" на партидата се вписват:

 1. идентификаторът;

 2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;

 3. адресът;

 4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);

 5. площта в квадратни метри или в декари;

 6. предназначението на имота;

 7. етажността на сградата;

 8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството.

Чл. 61. (1) В част "Б" на партидата се вписват:

 1. името, ЕГН или друг идентификационен номер, адресът - за собственика - физическо лице;

 2. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер - за собственика - юридическо лице;

 3. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;

 4. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост безвъзмездното стопанисване и управление - за недвижимите имоти - общинска собственост;

 5. наименованието и кодът на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;

 6. съдът, видът на регистъра и номерът на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;

 7. кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация;

 8. видът собственост - частна или публична;

 9. при съсобственост - идеалните части (дяловете), както и данните за съсобствениците, а при съпружеска имуществена общност - данните за съпрузите;

 10. актът, от който собственикът черпи правото си;

 11. номерът и датата на нотариалния акт или на друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, както и датата на вписването;

 12. исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;

 13. обстоятелството, че актът по т. 11 е под условие или срок.

(2) В част "Б" се отбелязват:

 1. молбата за вписване;

 2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;

 3. жалбата срещу отказа по т. 2.

Чл. 62. (1) В част "В" на партидата се вписват:

 1. видът на правото;

 2. носителят на правото;

 3. срокът, ако правото е срочно;

 4. актът по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване;

 5. исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;

 6. договорите, подлежащи на вписване:

а) видът на договора;

б) датата на сключването, страните и предметът;

в) обстоятелството, че договорът е сключен под условие или срок.

(2) В част "В" се отбелязват:

 1. молбата за вписване;

 2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;

 3. жалбата срещу отказа по т. 2.

Чл. 63. (1) В част "Г" на партидата се вписват:

 1. видът на ипотеката - законна, договорна или за обезпечение пред съд;

 2. видът, номерът, датата и издателят на акт, въз основа на който е извършено вписването;

 3. размерът на вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотеката - главница, лихви, разноски;

 4. падежът;

 5. кредиторът - съответно с данните за него, посочени в чл. 61, ал. 1;

 6. длъжникът - съответно с данните за него или за лицето, за чието задължение е учредена ипотеката, ако то е различно от собственика, посочени в чл. 61, ал. 1;

 7. промените на вземането;

 8. заличаването на ипотеката и основанието;

 9. обстоятелството, че договорът е сключен под условие;

 10. подновяването на ипотеката.

(2) В част "Г" се отбелязват:

 1. молбата за вписване;

 2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;

 3. жалбата срещу отказа по т. 2.

Чл. 64. (1) В част "Д" на партидата се вписват:

 1. видът на възбраната - обща или за отделен имот;

 2. номерът и датата на акта за налагане на възбраната и органът, наложил възбраната;

 3. номерът и датата на вписване на възбраната;

 4. размерът на обезпечената сума;

 5. заличаването на възбраната и основанието.

(2) В част "Д" се отбелязват:

 1. молбата за вписване;

 2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;

 3. жалбата срещу отказа по т. 2.

Чл. 65. (1) Партидата се води за недвижим имот, който има идентификатор.

(2) Всяка партида има самостоятелен номер.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) До влизането в сила на заповедта по чл. 73 имотна партида се води независимо дали за имота има създаден идентификатор.

Чл. 66. (1) При разделяне на недвижим имот се откриват отделни партиди за всеки новообразуван имот, в които се вписват номерът на партидата и идентификаторът от кадастъра на разделения имот.

(2) В партидата на разделения имот се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на новообразуваните имоти и тя се закрива.

(3) Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.

Чл. 67. (1) В партидата на имота, образуван от съединяване на имоти, се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на образуващите го имоти, както и вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху всеки от имотите.

(2) В партидите на съединените имоти се вписват номерът на партидата и идентификаторът от кадастъра на новообразувания имот и те се закриват.

Чл. 68. (1) Партидата се води на хартия и на друг информационен носител. При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

(2) Загубена или унищожена партида се възстановява по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 3.

Чл. 69. (1) В партидно дело се съхраняват:

 1. актовете, послужили като основание за вписване;

 2. скицата на имота и схемата на самостоятелния обект в сграда;

 3. документите по чл. 77.

(2) Партидното дело носи номера на партидата.

 

Глава девета.
СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 70. (1) Производството по създаване на имотния регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието в съответствие с програмата по чл. 94, ал. 2.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват съдебният район и графикът за изготвяне на партиди на недвижимите имоти по отделните райони съгласно чл. 35, ал. 2, както и се определя съответният съдия по вписванията.

(3) Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При сделка с недвижим имот едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя партидата по чл. 65, ал. 3 на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по вписванията предоставя в цифров вид на службата по геодезия, картография и кадастър партидите по чл. 65, ал. 3 за уточняване на кадастралната карта и данните за собствеността и другите вещни права в кадастралния регистър на недвижимите имоти, както и за даване на идентификатори.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След влизането в сила на заповедта по чл. 49а, ал. 3 и след одобряването на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) До обнародването на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Редът за създаване на имотния регистър след влизането в сила на заповедта по чл. 73 се определя с наредбата по чл. 5, ал. 3.

 

Глава десета.
ВПИСВАНИЯ В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 76. (1) Вписването в имотния регистър може да се извършва:

 1. по молба от заинтересуваното лице или от негов представител;

 2. по молба от нотариус в случаите, предвидени в закон;

 3. служебно - в предвидени от закон случаи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Служебно откриване и закриване на партиди се извършва в случаите по чл. 54в.

Чл. 77. (1) Молбата за вписване е написана на български език и съдържа:

 1. името, адреса и другите данни за молителя, посочени в чл. 61, ал. 1;

 2. юридическия факт, подлежащ на вписване;

 3. описанието на недвижимия имот;

 4. идентификатора на недвижимия имот от кадастъра;

 5. партидния номер;

 6. други обстоятелства, предвидени в закон;

 7. подпис на молителя.

(2) Към молбата се прилагат:

 1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;

 2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт;

 3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При вписване на възбрана към молбата за вписване се прилага и справка по чл. 55, ал. 4.

Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Молбата за вписване се подава до съдията по вписванията чрез службата по вписванията.

(2) Върху молбата за вписване се отбелязват годината, месецът, денят, часът и минутата на постъпването й и се поставя входящ номер.

(3) След извършване на действията по ал. 2 в съответната част на партидата на имота се отбелязва, че е постъпила молба за вписване.

(4) Молбата може да се оттегли с нова молба.

Чл. 79. Молбата за вписване не може да се подава под условие, срок или друга уговорка. Ако молителят подаде повече от една молба, той може да поиска да не се извършва едното вписване без другото.

Чл. 80. Актът се вписва, ако праводателят е вписан в имотния регистър като носител на правото освен при придобиване на право по давност.

Чл. 81. Вписвания в една и съща част от партидата на един имот се извършват по реда на постъпване на молбите.

Чл. 82. (1) Съдията по вписванията разпорежда да се извърши вписването, след като провери дали са спазени изискванията на закона, както и предвидената от закон форма на акта, с който се признава, учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещното право.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)

(3) Определението за вписване подлежи на незабавно изпълнение.

Чл. 83. Когато предвидените в закона изисквания не са налице, съдията по вписванията отказва вписване.

Чл. 84. (1) При всяко вписване в партидата се отбелязва датата (денят, месецът и годината), на която то е извършено. Вписването се удостоверява с подписа на съдията по вписванията.

(2) Върху вписания акт се отразяват входящият номер, датата на вписването и партидният номер.

(3) Определението, с което се отказва вписване, както и подадената жалба се отбелязват в партидата, което запазва реда по чл. 81.

(4) Ако срещу определението, с което е отказано вписване, не се подаде жалба, извършеното отбелязване се заличава служебно.

Чл. 85. Вписването е недействително, когато липсва определение на съдията по вписванията, както и когато то не е удостоверено по реда на чл. 84, ал. 1.

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службата по вписванията незабавно уведомява съответната служба по геодезия, картография и кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Образците на документите, чрез които се съобщава информацията по ал. 1, се одобряват от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Доколкото друго не е предвидено в този закон, се прилагат съответно разпоредбите на глава четиридесет и девета "Общи правила" от Гражданския процесуален кодекс.

 

Глава единадесета.
ОСПОРВАНЕ НА ВПИСВАНЕ. ПОПРАВКА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО ВПИСВАНЕ

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Всяко вписване в имотния регистър може да бъде оспорено по реда на чл. 537, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Очевидна фактическа грешка на вписването в имотния регистър се поправя по реда на чл. 247 от Гражданския процесуален кодекс с определение на съдията по вписванията.

Чл. 90. (1) Вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.

(2) Заличаването се извършва по искане на заинтересуваното лице, прокурор или служебно с определение на съдията по вписванията.

(3) Определението, с което се заличава или отказва заличаването, се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс на лицето, направило искането, или на заинтересуваното лице и подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Чл. 91. (1) Заличаването на вписването се извършва чрез подчертаване на подлежащия на заличаване текст и забележка, че подчертаният текст, с посочване на началото и края му, е заличен.

(2) При несъответствие между подчертаването и забележката за заличаване на текста за заличен се счита текстът, посочен в забележката.

Чл. 91а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по вписванията чрез информационната система по чл. 7, ал. 1 уведомява службата по геодезия, картография и кадастър за всяко вписване в имотния регистър.

 

Глава дванадесета.
ПУБЛИЧНОСТ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 92. Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти.

Чл. 93. (1) Всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.

(2) Образците на удостоверенията се одобряват от министъра на правосъдието.

 

Част четвърта.
ДЪЛГОСРОЧНА И ГОДИШНА ПРОГРАМА ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2004 Г.)

Чл. 94. (1) Дейностите, свързани със създаването и съхранението на кадастралната карта и кадастралните регистри, на имотния регистър и на информационните системи, се финансират със средства от източниците по чл. 9.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието приема дългосрочна и годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Въз основа на годишната програма с утвърдените бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието, се определят необходимите бюджетни средства за създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, както и на информационните системи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието внасят ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнение на програмите по ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Министерският съвет внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастъра и имотния регистър.

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)

 

Част пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. физическо лице, което:

 1. извърши действия в нарушение на чл. 39, ал. 2;

 2. унищожи или премести геодезически знак или траен знак, означаващ граница на поземлен имот или землище;

 3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) не изпълни задължения по чл. 38, ал. 1, т. 4 и чл. 54а, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. длъжностно лице, което:

 1. не изпълни задължение по този закон;

 2. изработи, разпореди да се изработи или одобри устройствени планове и строителни книжа, без да са съобразени с основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри;

 3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) издаде разрешение за ползване на сграда в нарушение на чл. 54а, ал. 3;

 4. извърши действия в нарушение на § 6, ал. 2.

(3) Когато юридическо лице или едноличен търговец извърши нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Физическо лице, което в нарушение на чл. 57 използва кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени по реда на този закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато юридическо лице или едноличен търговец извърши нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 98. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Нарушението се установява с акт на длъжностно лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно от министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно от министъра на правосъдието или от определени от тях длъжностни лица.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Глобите се внасят в приход на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на правосъдието.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда, определени със Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

 1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура" е обособена с ограждащи стени част от сградата или съоръжението, която има самостоятелно функционално предназначение;

 2. "груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи;

 3. "трайно предназначение на територия" е постоянният й статут, определен по реда на закон;

 4. "схема на самостоятелен обект в сграда" е графическото изображение на самостоятелните обекти в сграда с взаимното им положение и идентификаторите им;

 5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "площ" е площта, определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи граници на поземлени имоти, и на сгради;

 6. "цифров вид" на кадастралната карта, съответно на книгите по вписванията, е дигитален запис в определен формат на пълното им съдържание върху магнитен, оптически или друг технически носител, който чрез компютърна обработка позволява възпроизвеждане върху екран или традиционен носител на данни;

 7. "традиционен носител" е хартия, полиестерно фолио или друга материя с подобни качества;

 8. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "точки от геодезическата основа" са точките от държавната геодезическа мрежа, от геодезическите мрежи с местно предназначение и от работната геодезическа основа;

 9. "явна фактическа грешка" е несъответствието между съществуващите на местността трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход, заснети съгласно изискванията на този закон, и данните за тях в картата или плана;

 10. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "адрес на недвижим имот" е описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание, и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, самостоятелен обект в сграда, а за недвижими имоти в земеделски земи и горски територии - съответно наименование на местността;

 11. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) "комбинирана скица" е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

 12. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) "група имоти" е съвкупност от не повече от 50 съседни поземлени имота;

 13. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "заинтересовани лица" са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, а в случаите на предоставени права на управление - ведомствата и общините, на които са предоставени правата;

 14. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) "правоспособност по геодезия" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции въз основа на определено образование и опит, което дава право за създаване и поддържане на единната геодезическа основа, геодезически измервания и обработката им за създаване на държавните топографски карти, както и за извършване на специализираните дейности в областта на геодезията;

 15. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) "правоспособност по картография" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции въз основа на определено образование и опит, което дава право за съставяне, редактиране и оформление на държавните топографски карти, тематични, общогеографски и учебни карти и атласи, на глобуси и на релефни карти;

 16. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;

 17. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "район по чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1" е землище, част от землище, район или част от район по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, състоящ се от повече от 50 съседни поземлени имота;

 18. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "граница" е линия, разделяща поземлени имоти и/или сгради, определена от последователно подредени точки, с координати;

 19. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "очертание" е линия, свързваща последователно подредени точки, определени чрез геометрични построения;

 20. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "зона на ограничение" е затворен контур, в обхвата на който попадат един или няколко поземлени имота или части от тях, за които е въведено ограничение в ползването или извършването на дейности, или представлява сервитутна ивица по смисъла на § 5, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

§ 2. Географските обекти се означават в кадастъра с установените им официални имена.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Ведомствените кадастри по смисъла на чл. 3, ал. 4 от отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, изработени до влизането в сила на този закон, се считат за специализирани карти, регистри и информационни системи по глава четвърта.

§  4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри:

 1. скиците на недвижимите имоти се издават по досегашния ред;

 2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство и по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл. 31; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района;

 3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) плановете, картите и регистрите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се поддържат от общинските служби по земеделие при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните;

 4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данните по чл. 54а, ал. 2 се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по чл. 54, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За районите, в които е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, органите по ал. 1, т. 2 и 3 предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данните за измененията в поддържаните от тях планове и карти в 7-дневен срок от отразяването им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри дейностите на общинската служба по земеделие по поддържане на картата на възстановената собственост и по издаване на скици от нея за съответното землище се прекратяват.

(4) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Урегулиран поземлен имот, по отношение на който планът за регулация е приложен, се отразява в кадастралната карта в съответствие с регулационните му линии като поземлен имот.

(2) До влизането в сила на имотен регистър за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри представянето на вписан акт в службата по геодезия, картография и кадастър се смята за изпълнение на чл. 86, ал. 1.

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) До издаването на заповедта по чл. 35, ал. 1 Агенцията по геодезия, картография и кадастър определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез използване на данните от картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1, съответно териториите, в които данните се набират чрез геодезически измервания и изчисления, като:

 1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) оценява картите, плановете, регистрите и другата документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, за съответствието им с изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31;

 2. преобразува в цифров вид графичните планове, които отговарят на изискванията по т. 1;

 3. обединява данните от картите и плановете в цифров вид, които отговарят на изискванията по т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри органите, които изработват, одобряват, поддържат и съхраняват карти, планове, регистри и друга документация по ал. 1, предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в двуседмичен срок от поискването копия от тях, както и от всички актове, с които те се отменят, изменят или преработват при условията на чл. 8, ал. 5. Картите, плановете, регистрите и другата документация се предават и на магнитен, оптически или друг технически носител на данни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Общините и други юридически лица, които съхраняват кадастрални планове, предават безвъзмездно на Агенцията по геодезия, картография и кадастър оригиналите им и свързаната с тях документация в двуседмичен срок от поискването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Органите на държавната власт и на местното самоуправление и общинските служби по земеделие и гори предават на службата по геодезия, картография и кадастър копия от всички актове, с които се признава, установява или възстановява право на собственост и друго вещно право върху недвижими имоти, както и от влезлите в сила актове, с които се възстановяват правата на собствениците по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в 30-дневен срок от поискването им или от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 35, ал. 1. Актовете, както и съответните регистри се предават и на магнитен, оптически или друг технически носител на данни. Агенцията по геодезия, картография и кадастър заплаща само действителните разходи, направени за създаване на копията.

(5) При откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри актовете по ал. 4 се предават комплектовани по отделни райони по чл. 35, ал. 2.

(6) Органите по ал. 2 и 4 са длъжни да удостоверят верността на предоставяните данни.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)

(8) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Когато при създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри се установи явна фактическа грешка в данните по ал. 2, свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, тя се отстранява по реда на този закон.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Засегнатите собственици при отстраняване на явна фактическа грешка при условията на ал. 8 се обезщетяват по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно чл. 6 и § 8 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

§ 7. Министерският съвет, областните управители и кметовете на общините в 6-месечен срок от обнародването на закона предоставят сгради и друга материална база за Агенцията по кадастъра и териториалните й звена.

§ 8. Отменя се Законът за единния кадастър на Народна република България (обн., ДВ, бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г. и бр. 104 от 1996 г.).

§ 9. В Закона за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. Член 21 се изменя така:

"Чл. 21. (1) Със застроителен и регулационен план се регулират улици, пътища и имоти за обекти - публична държавна и общинска собственост, урегулират се имоти - частна собственост, ако не са били урегулирани, и се определя конкретното предназначение на всеки имот, както и застрояването в имотите за застрояване.

(2) Подробните градоустройствени планове освен в пълната си форма по смисъла на ал. 1 могат да бъдат и:

 1. план за регулация и режим на застрояване;

 2. план за регулация без режим на застрояване;

 3. план за регулация само на улици и имоти за обекти - публична държавна и общинска собственост;

 4. кварталнозастроителен и силуетен план.

(3) Според устройствените цели и задачи и в съответствие с разпоредбите на правилника за прилагане на закона може да се изработва и прилага един от плановете по ал. 2.

(4) За преструктуриране и обновяване на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания се изработва и прилага застроителен и регулационен план.

(5) Когато се регламентират допустими отклонения от правила и нормативи или при свързано застрояване, предвидено в повече от два парцела (урегулирани поземлени имоти), се изработват и одобряват кварталнозастроителни и силуетни планове."

 1. В чл. 21а се правят следните изменения:

а) в ал. 1, изречение първо след думите "за неурегулирани територии" се поставя запетая и се добавя "както и за територии с неприложена първа регулация";

б) в ал. 2, изречение трето накрая се поставя запетая и се добавя "което се отразява в кадастъра и в имотния регистър при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър".

 1. Създава се чл. 21б:

"Чл. 21б. Плановете по чл. 21 и 21а се изработват въз основа на данни от кадастъра."

 1. В глава втора "Териториалноустройствени планове", раздел III "Общи и подробни градоустройствени планове", т. 3, буква "в" заглавието се изменя така:

"в) Подробни градоустройствени планове."

 1. Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. (1) С плановете по чл. 21, ал. 2, т. 1 и 2 се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти на физически и юридически лица за жилищно и вилно строителство.

(2) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство и застрояване на урегулираните имоти и кварталите."

 1. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. (1) По реда на чл. 27 могат да се урегулират:

 1. налични неурегулирани поземлени имоти - за образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти по искане на собствениците с нотариална заверка на подписите;

 2. маломерни неурегулирани поземлени имоти - за упълномеряването им с части от съседни имоти;

 3. съседни неурегулирани поземлени имоти - за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 се сключват договори в нотариална форма, които се вписват."

 1. Член 29 се изменя така:

"Чл. 29. Собствениците, поискали урегулиране на неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 27, представят в съответната служба по кадастъра скица - копие от одобрения и влязъл в сила подробен устройствен план за издаване на скица - копие по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Издадената от службата по кадастъра скица служи за издаване на нотариален акт."

 1. Членове 30 и 31 се отменят.

 2. В чл. 32 се създава ал. 4:

"(4) След изтичане на срока по чл. 182а, ал. 1 непълноти и грешки в кадастралната карта и с кадастралните регистри се отстраняват по реда на чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър."

 1. В чл. 46, ал. 1 се създава изречение второ:

"Поставянето и опазването на граничните знаци се извършва в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър."

 1. В чл. 52, ал. 2 изречение първо се изменя така:

"В случаите по ал. 1 собствеността и границите на поземлените имоти се запазват в съответствие с данните в кадастъра и имотния регистър."

 1. Член 59 се изменя така:

"Чл. 59. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 28, а оставащата част отговаря на изискванията за минимални размери за площ и лице или също се присъединява към съседен имот."

 1. Член 60 се отменя.

 2. Член 61 се изменя така:

"Чл. 61. Делба на поземлен имот, намиращ се в строителните граници на населено място, може да се извършва само ако реално обособените части отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на закона. Проектът за разделяне на имота се изработва въз основа на скица - копие от кадастъра, издадена от съответната служба по кадастъра."

 1. Създава се чл. 62а:

"Чл. 62а. При разделяне или съединяване на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сграда се изисква новообразуваните недвижими имоти да получат идентификатор от кадастъра."

 1. В чл. 112 ал. 3 се изменя така:

"(3) Оценките се извършват от комисия, назначена от кмета на общината, по пазарна цена."

 1. Създават се чл. 182а, 182б, 182в и 182г:

"Чл. 182а. (1) Ако до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър бъде заплатено дължимото обезщетение за придадените към парцела недвижими имоти на други физически и юридически лица по влязъл в сила дворищнорегулационен план, съответно когато частите на образуван по регулация общ парцел бъдат изравнени, планът се счита за приложен за тези части от парцела и границите им се приемат за граници на урегулиран поземлен имот.

(2) Ако до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър условията по ал. 1 не бъдат изпълнени, отчуждителното действие на дворищнорегулационните планове се прекратява за съответните имоти.

(3) Общините осигуряват изпълнението на разпоредбите на ал. 1 и 2, като служебно или чрез възлагане на правоспособни лица отразяват настъпилите изменения в плановете.

Чл. 182б. (1) В срока по чл. 182а, ал. 1 реално определени части от дворищнорегулационни парцели не могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност.

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато реално определените части и останалите части от дворищнорегулационния парцел отговарят на изискванията за минимални размери, определени с правилника за прилагане на закона, или когато реално определената част отговаря на изискванията за минимални размери, останалата част (части) се присъединява към съседен парцел.

Чл. 182в. В срока по чл. 182а, ал. 1 собствеността на дворищнорегулационен парцел не може да се прехвърля и върху него не могат да се учредяват вещни права, когато обезщетението за частите, които се придават от имота на други лица, още не е платено.

Чл. 182г. Висящите производства по отчуждаване на недвижими имоти по дворищнорегулационни планове, одобрени до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър, се решават по досегашния ред."

§ 10. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г., изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г.) в чл. 33 ал. 2 се изменя така:

"(2) Поземлените комисии възстановяват собствеността върху земи по реда на закона, както и извършват друга дейност, определена с правилника за прилагане на закона. Поземлените комисии поддържат и осъвременяват плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, и издават скици при извършване на разпоредителни сделки и делба на земеделски земи до предаването им на Агенцията по кадастъра по реда на § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър."

§ 11. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл. 166, ал. 1 след думите "чрез вписване" се добавя "в имотния регистър".

 2. В чл. 169 ал. 1 се отменя.

 3. В чл. 171 думите "за ипотеката, трябва да бъдат отбелязани към договора или към молбата за учредяването й" се заменят с "трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър".

 4. В чл. 175, ал. 2, изречение второ след думите "към вписването" се добавя "в имотния регистър".

 5. В чл. 179, ал. 2 изречение второ се изменя така:

"То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот."

 1. В чл. 237, ал. 1 накрая се добавя "в имотния регистър".

§ 12. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г. и бр. 90 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл. 100:

а) досегашният текст става ал. 1 и накрая се добавят думите "в имотния регистър";

б) създава се ал. 2:

"Заявлението за отказ от правото на собственост по ал. 1 може да се оттегли до вписването на отказа в имотния регистър."

 1. В чл. 112:

а) в буква "а" накрая се поставя запетая и се добавя "както и актове, с които се признават такива права";

б) създава се буква "и":

"и) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот."

§ 13. В чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г.; бр. 21 от 1996 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 96 от 1999 г.) думите "чрез вписване по реда на Закона за привилегиите и ипотеките" се заменят с "чрез вписване в партидите на недвижимите имоти на наследодателя по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър".

§ 14. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г.; бр. 87 от 1994 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г.; бр. 93 от 1995 г. - Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г., бр. 6 от 1999 г. - Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г.) в чл. 158 ал. 2 се изменя така:

"(2) Съдията по вписванията извършва вписвания в имотния регистър и нотариалните действия, отбелязванията и тяхното заличаване, даването на справки по книгите за вписване, както и други действия, предвидени в закон."

§ 15. В чл. 18 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 думите "на общината" се заличават.

 2. В ал. 2 думите в скоби "кадастрални и други" се заличават.

 3. Създава се ал. 3:

"(3) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър."

§ 16. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За създаването на имотния регистър министърът на правосъдието:

 1. осигурява внедряването на софтуер за изготвянето на партидите по чл. 65, ал. 3;

 2. осигурява преобразуването в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията.

§ 17. Министерският съвет до влизането в сила на този закон да предложи съответни изменения и допълнения на законите, в които се предвижда създаване на ведомствени кадастри.

§ 18. Министерският съвет до влизането в сила на този закон да приеме програмите по чл. 94, ал. 2.

§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г., с изключение на чл. 4 и чл. 10-22, които влизат в сила от деня на обнародването на закона.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 12 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

(Обн. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)

§ 39. Започнатите, но незавършени към деня на влизането в сила на този закон производства по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за един имот или група имоти, се приключват по реда на чл. 49а.

§ 40. (1) Започнатите до 31 декември 2000 г. производства по одобряване на кадастрални планове по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България се довършват по реда на този закон.

(2) За започнато производство по одобряване на кадастрален план се счита денят на внасянето му за разглеждане и приемане от компетентния орган.

(3) Кадастралните планове, чието изработване е възложено до 31 декември 2000 г., се довършват съгласно нормативните изисквания за изработването им, действали към момента на сключването на договора за възлагане. Те се приемат, съобщават се на заинтересуваните лица и се одобряват по реда на този закон.

(4) Кадастралните планове, които не са одобрени по съответния ред, но чието съдържание и точност съответстват на изискванията, определени с наредбата по чл. 31, се одобряват по реда на този закон.

(5) Одобрените кадастрални планове се поддържат по реда на § 4, ал. 1, т. 2.

§ 41. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответния район одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри по чл. 35б се поддържат по реда на наредбата по чл. 31.

§ 42. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответния район изградените обекти в земеделски и горски територии се отразяват в картите и плановете, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Отразяването се извършва след заплащане от инвеститорите на такса по тарифата по чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Министерството на земеделието и продоволствието е администратор на приходите от таксите.

§ 43. Висящите производства по отменената ал. 6 на § 6 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за попълване или поправка на кадастрални планове, образувани до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 44. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията по вписванията.

§ 45. (1) В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет определя подходяща сграда за Агенцията по вписванията.

(2) Министерският съвет по предложение на министъра на правосъдието предоставя за нуждите на службите по вписванията към Агенцията по вписванията ползването на помещения от сградите, предоставени за нуждите на районните съдилища.

§ 46. Министърът на правосъдието утвърждава структурата и щата на Агенцията по вписванията.

§ 47. (В сила от 31.07.2004 г.) (1) Трудовите правоотношения с книговодителите по вписванията при районните съдилища се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Трудовите правоотношения със служителите от съдебната администрация, които изпълняват и дейностите на книговодител по вписванията, се уреждат при условията и по реда на чл. 111 от Кодекса на труда до назначаването на титуляр в службата по вписванията.

§ 48. Частта от архива на районните съдилища, включващ архивните материали на службите по вписванията, се предава на Агенцията по вписванията.

§ 49. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява образци на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по чл. 16, ал. 3 и на скица по § 4, ал. 1, т. 1.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(Обн. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

§ 15. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

 1. член 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник", и

 2. параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

(Обн. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

§ 7. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. Навсякъде в закона думите "Агенцията по кадастъра", "служба по кадастъра", "службата по кадастъра", "служби по кадастъра" и "службите по кадастъра" се заменят съответно с "Агенцията по геодезия, картография и кадастър", "служба по геодезия, картография и кадастър", "службата по геодезия, картография и кадастър", "служби по геодезия, картография и кадастър" и "службите по геодезия, картография и кадастър".

§ 18. Параграф 7, т. 8, буква "б" влиза в сила след учредяването на Камарата на инженерите по геодезия.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

 1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

 2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

 3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(Обн. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.)

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

 1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

 2. параграф 2, ал. 4;

 3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

 4. параграф 4, ал. 2;

 5. параграф 24;

 6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(Обн. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

§ 94. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г. и бр. 57 и 59 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Министерството на земеделието и продоволствието", а думите "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите."

 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(Обн. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

 1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

 2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(Обн. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

 1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

 2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

 1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

 2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

 1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

 2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(Обн. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(Обн. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

§ 61. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството", "Министърът на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "министъра на инвестиционното проектиране", "Министърът на инвестиционното проектиране" и "Министерството на инвестиционното проектиране".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

(Обн. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015г.)

§ 70. С влизането в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия се прекратява действието на кадастралния план и на картата на възстановената собственост по отношение на основните кадастрални данни.

§ 71. Годишната програма за 2014 г. по чл. 94, ал. 2 се внася в Министерския съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 72. (Изм. - ДВ, бр.101 от 2015г.) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна баланси на територията се съставят от Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и общинската администрация.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.)

§ 61. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 от 2014 г.) се правят следните изменения:

 1. В останалите текстове на закона думите "министъра на инвестиционното проектиране", "министърът на инвестиционното проектиране" и "Министерството на инвестиционното проектиране" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие и благоустройството", "министърът на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(Обн. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)

§ 26. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 и 98 от 2014 г.) навсякъде думата "ползуването" се заменя с "ползването".