ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

Данък върху наследство

15.03.2016 / Правен уебсайт

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

Правна уредба: Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ - Глава втора, Раздел II, чл.29-43, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

В чл. 29 от ЗМДТ се посочва кои имущества се облагат с данък върху наследство. Това са:

♦ наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани и

♦ имуществата в страната на чужди граждани.

Съгласно чл. 30 от ЗМДТ, наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя:

движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството.

 

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Съгласно чл. 31 от ЗМДТ лицата, които са задължени да платят данък върху наследствата са:

♦ наследниците по закон или по завещание;

♦ заветниците.

 

ДАНЪК НЕ ЗАПЛАЩАТ

Данък върху наследството НЕ се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения (чл. 31, ал. 2 от ЗМДТ). Наследници по права линия са родителите, децата, внуците, правнуците и т.н.

С това изменение от 2005 г. е прието, че преживелият съпруг, децата, внуците, родителите, както и всички наследници по права линия на наследодателя не дължат данък наследство.

Тази разпоредба се отнася както върху наследени имоти, автомобили, движими вещи, участия във фирми, така и върху парични влогове в банки и други вземания на наследодателя.

 

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

В срок от 6 месеца от откриване на наследството, наследниците по закон или по завещание, заветниците или техните законни представители, са длъжни да подадат декларация. (Чл. 32 от ЗМДТ)

В декларацията те посочват полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

Декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя. Ако наследодателят е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪК НА ВСЕКИ НАСЛЕДНИК

Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, съгласно разпоредбата на чл. 33 от ЗМДТ.

Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като дела на всеки наследник се определя по реда на Закона за наследството.

Данъкът се определя за всеки наследник и заветник и се съобщава по отделно на задължените лица по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

Данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаване на съобщението.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху наследство се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

 

САНКЦИИ

Когато не бъде внесен в срок, данъкът се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания (чл.4, ал.2 от ЗМДТ).

Глоба от 10 до 500 лв. е предвидена в чл. 124, ал. 1 от  ЗМДТ за наследник, заветник или техен законен представител, който:

♦ не подаде декларация по чл. 32 от ЗМДТ,

♦ не я подаде в срок,

♦ не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество.

АКТ И ОБЖАЛВАНЕ

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА ВЪВ ФЕЙСБУК СПОДЕЛИ