СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Сделки с общински имоти

11.01.2016 / Автор: МАЯ БОГДАНОВА, юрист

СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ
Правна уредба: Закон за общинската собственост /ЗОС/ - Глава четвърта, чл.34-41

В чл. 2 на Закона за общинската собственост се посочва кои имоти и вещи представляват общинска собственост. Най-общо това са имотите и вещите, определени със закон, дарените или завещани на общината, придобитите при ликвидация на търговски дружества с общинско участие, придобитите чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

Имотите и вещите на търговските дружества и ЮЛ с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество, не са общинска собственост.

Общинската собственост е публична и частна, като публична собственост са имотите и вещите:

  • определени със закон;

  • предназначени за изпълнение функциите на органите на местно самоуправление и местна администрация;

  • други имоти, предназвачени за трайно задоволяване на обществени интереси от местно значение, определени от общинския съвет /тук спадат някои паметници на културата, спортни обекти и съоръжения, води и водни обекти, паркове, гори, пътища и др./

Всички други общински имоти и вещи, както и плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост са частна общинска собственост.

Разграничението на общинската собственост на публична и частна има важни последици. Имотите и вещите публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Възможно е единствено обременяването им с ограничени вещни права в определените от закон случаи. Освен това собствеността върху имоти – публична общинска собственост не подлежи на възстановяване.

Различен е режимът на частната общинска собственост. С имотите и вещите – частна общинска собственост, общината може да се разпорежда чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, или по друг начин, определен в закон.

Ежегодно, най-късно до приемане на бюджета на общината за съответната година, общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината.

Програмата може да бъде актуализирана през годината. Тя съдържа както финансови параметри, така и описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за замяна, за отчуждаване и т.н.

Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с Акт за общинска собственост.

Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице, определено от кмета на общината. След съставянето му актът се утвърждава от кмета на общината и се предоставя за вписване в службата по вписванията в 7-дневен срок от утвърждаването му.

Договорите за разпореждане с имоти – общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписвания по местонахождение на имота. Към датата на сключването им, актовете за имоти – общинска собственост, също следва да са вписани по съответния ред.

Вижте още статиите:

ВИДОВЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА ВЪВ ФЕЙСБУК СПОДЕЛИ