УТРЕШЕН ВЕСТНИК

УТРЕШЕН ВЕСТНИК

Източник: Държавен вестник

Актуализираме информацията в деня преди новия брой на ДВ (понеделник и четвъртък след 14 часа)

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (бр. 58 от 23 август 2019)

 

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

 

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

Народно събрание
Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии

 

Народно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси

 

Народно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката

 

Народно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

 

Министерски съвет
Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.

 

Министерски съвет
Постановление № 181 от 18 юли 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2016 г.

 

Министерски съвет
Постановление № 182 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

 

Министерски съвет
Постановление № 183 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.

 

Министерски съвет
Постановление № 184 от 19 юли 2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година

 

Министерски съвет
Постановление № 185 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.

 

Министерски съвет
Постановление № 187 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2019 г.

 

Министерство на икономиката
Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

 

Министерство на икономиката
Наредба № РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Министерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

 

Министерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Министерство на отбраната
Инструкция № И-4 от 4 юли 2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната

 

Върховен административен съд
Решение № 16155 от 20 декември 2018 г. по административно дело № 8935 от 2018 г.

 

Върховен административен съд
Решение № 9346 от 18 юни 2019 г. по административно дело № 2271 от 2019 г.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ