bulgaria-flag_qyohdv-compressor

Придобиване на българско гражданство

2.05.2018 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

Вижте какви са условията и реда за придобиване на българско гражданство. Тук ще намерите и Образец на Молба за придобиване на българско гражданство.

bulgaria-flag_qyohdv-compressor

Условия за придобиване на българско гражданство

Българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство и от международни договори, които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството.

Гражданство не може да се установява по съдебен ред.

Придобиването на българско гражданство е по месторождение и по натурализация.

Разпоредбите на чл. 10 и чл. 11 от Закона за българското гражданство определят, че български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход, както и родено на територията на Република България дете, намерено на тази територия, чиито родители са неизвестни.

Изисквания за придобиване на българско гражданство по натурализация

В чл. 12 от Закона за българското гражданство са посочени изискванията, на които трябва да отговаря лице, желаещо да придобие българско гражданство към датата на подаване на молбата за натурализация:

1. да е пълнолетно;

2. да е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България преди не по-малко от 5 години;

3. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

5. да владее български език и

6. да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство (освен ако е съпруг на български гражданин, гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или е граждани на държава, с която Република България има сключен договор, с който се установява взаимност.

Ред за придобиване на българско гражданство

Придобиване на българско гражданство по натурализация се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България.

Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.

Молба до Министъра на правосъдието

Образец на Молба за придобиване на българско гражданство може да намерите в сайта на Министерство на правосъдието или ТУК>

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ