family-sitting-on-patio-smiling_ryvgcfcbj-compressor

Лични и семейни отношения

Тук ще публикуваме статии за родство, степените на родство по права и съребрена линия, наследяване по закон и завещание, настойничество и попечителство, родителски права и задължения, осиновяване, сключване на брак, прекратяване на брака, право на издръжка и др. Вижте Закон за лицата и семейството, Семеен кодекс, Закон за наследството.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ