family-compressor

Родство. Сватовство

15.05.2018 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

В глава Седма от Семейния кодекс са уредени: родство по права линия и по съребрена линия, степени на родство и сватовство.

family-compressor

РОДСТВО ПО ПРАВА ЛИНИЯ И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ

ПРАВА ЛИНИЯ

Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото (чл. 74, ал. 1 СК).

Тази линия е низходяща и възходяща.

Възходящи роднини по права линия са майката, бащата, дядото, бабата, прабабата и т.н.

Низходящи роднини по права линия са децата, внуците, правнуците и т.н.

СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ

Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото (чл. 74, ал. 2 СК).

Съребреното родство може да бъде пълно, когато лицата имат общ баща и обща майка или непълно, когато само единият родител е общ.

Съребрени роднини са братята и сестрите, чичо, леля, вуйчо, племенници, братовчеди и т.н.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНИТЕ

Как се определя степента на родство по права линия?

Степента на родство по права линия се определя от броя на ражданията между роднините. Съгласно чл. 75, ал. 1 от Семейния кодекс между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Например майка и дъщеря са роднини от първа степен, дядо и внук - от втора степен и т.н.

Как се определя степента на родство по съребрена линия?

Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от общия родоначалник до другия роднина (чл. 75, ал. 2 СК).

Например леля и племенник са роднини по съребрена линия от трета степен, първи братовчеди са роднини по съребрена линия от четвърта степен и т.н.

РОДСТВО ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 101 от Семейния кодекс, при пълно осиновяване възникват права и задължения “като между роднини по произход”, а при непълното осиновяване възникват права и задължения “като между роднини по произход само между осиновения и неговите низходящи и осиновителя”.

СВАТОВСТВО

В глава Седма на Семейния кодекс се урежда и сватовството. Сватовство е връзката между съпруга и роднините на другия съпруг и между роднините на съпрузите.

Степените и при сватовството отразяват близостта на две лица. Закона определя, че в която степен едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг. Например свекърва и снаха са в първа степен сватовство.

Степента на родство по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получава от сбора на степените родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини. Например родителите на съпрузите са роднини по сватовство от втора степен, децата на съпрузите от предходните им бракове също са роднини по сватовство от втора степен.

Според чл. 76, ал. 4 от Семейния кодекс изрично разписва, че съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен.

Сватовството има правно значение само в предвидените от закона случаи. Например:  разпоредбите на чл. 122, ал. 3 и чл. 124, ал. 4 СК уреждат отношенията между детето и съпруга на родителя.

Семейният кодекс изрично предвижда, че родството по сватовство се прекратява с прекратяването на брака.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ