a-young-man-that-has-an-intense-headache_ryd_kv0bo-compressor

Безработен съм

Безработен съм... Какви здравни вноски дължа? Кой е задължен да внася здравните вноски за безработните? Условия и срок за деклариране. Какъв е срокът за плащане на здравни вноски?

a-young-man-that-has-an-intense-headache_ryd_kv0bo-compressor

Кой е задължен да внася здравните вноски на безработните?

Безработни, които получават обезщетение за безработица са осигурени за сметка на държавния бюджет. Те нямат задължение да се осигуряват.

Безработни, които НЕ получават обезщетение за безработица са задължени сами да внасят здравните си вноски.

Задължение за деклариране!

Преди да започнете внасянето на вноските си, задължително трябва да подадете декларация, образец 7, в офис на НАП по места. Не пропускайте да изпълните това задължение! Срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Какъв е размерът на здравната вноска за безработни?

Размерът на здравната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. Вноската се определя като процент от осигурителния доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2021 година е 650 лв. т.е. безработните, които не получават обезщетение за безработица, дължат минимална месечна вноска в размер на 26 лв.

Срок за внасяне на здравните вноски

Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Например ако дължите здравна вноска за месец януари, трябва да я внесете до 25 февруари. След тази дата се дължи лихва.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ