zadaljenia-na-firmite-bez-deinost-compressor

Задължения на фирмите без дейност

Фирмите няма да подават декларации в Търговския регистър всяка година, а еднократно

 

22.02.2018, актуализирана - 26.01.2020 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

Какви законодателни промени бяха направени през 2019 и 2020, касаещи фирмите без дейност

Тези промени са част от предприетите мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Промените не предвиждат цялостно отпадане на задълженията за деклариране, затова вижте какви документи трябва да подготвите и в какъв срок сте задължени да ги подадете.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Доскоро всички предприятия, които не осъществяват дейност бяха задължени за подават нулеви финансови отчети и да заплащат такса за публикуването им в Търговския регистър.

С промените в Закона за счетоводството (ЗСч), влезли в сила от 1.01.2018 година отпадна това задължение, както и таксата за публикуване.

Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това с Декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

Съгласно направените изменения в Закона за счетоводството в края на 2019 година, Декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно!

С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2019 г.) беше прието изменение в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

С тези изменения се предвижда, предприятията, които не са осъществявали дейност да не подават декларация всяка година, а да декларират обстоятелството еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Декларацията по образец, утвърден със заповед на Министъра на финансите се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

Съгласно § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, еднократното подаване на декларация от предприятия, които не са осъществявали дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г.

За публикуване на Декларация по чл. 38, ал. 9, точка 2 от Закона за счетоводството не се дължат такси.

Декларацията можете да подадете лично или по Интернет.

Ако искате да подадете декларацията по Интернет ще Ви е необходим електронен подпис.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ ПРЕД НСИ

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларация до НСИ се попълва от:

♦ всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността,

♦ както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2020 година.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, могат да декларират това обстоятелство, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 юни 2021 година.

През 2021 година, декларацията може да се подаде по един от тези 3 начина:

♦ в Информационната система на НСИ (чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК издаден от НАП);

♦ чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;

♦ чрез формуляри на хартиен носител - в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

КОГА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО? - ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ